#1904 Phunsuonghoangoanh.com

Open
opened 6 months ago by fixedtoday · 0 comments

LẮP ĐẶT MÁY PHUN SƯƠNG CAO ÁP ỐNG ĐỒNG, ỐNG INOX

Lắp đặt máy phun sương cao áp để phun sương làm mát quán cafe, nhà hàng, quán ăn... Giúp làm mát nhanh chóng và hiệu quả cao mang lại không gian mát mẻ, cân bằng độ ẩm không khí. Xua tan cái nóng khô khan của mùa hè hay những ngày nắng nóng trong nam. 

Xem thêm: Phun sương (  https://phunsuonghoangoanh.com )

Máy phun sương cao áp sử dụng ống đồng hay ống inox có tác dụng chịu lức nén với áp suất cao. Đồng thời sử dụng loại béc phun sương cao áp inox đặc biệt để phun sương, cho ra những hạt sương siu mịn. Sương sau khi phun ra không khí sẻ khuếch tan và hấp thụ nhiệt dẩn đến tăng hoa chỉ để lại một lương hơi ẩm cần thiết.

Máy phun sương cao áp là dòng máy phun sương sử dụng piston bằng sứ hoặc inox để tạo ra lực nén áp suất lớn. Khác với các dòng máy phun sương thông thường chie sử dụng màng bơm bằng cao su. 

Xem thêm: Máy phun sương quán café (  https://phunsuonghoangoanh.com/lap-may-phun-suong-cho-quan-cafe-85.html )

Máy phun sương thông dụng chỉ tạo ra được áp lực khi hoạt động khoảng 5 đến 7kg/cm3. Ngược lại với máy phun sương cao áp, nó có thể tạo ra được áp suất lên đến 70kg/cm3.

Tác dụng của máy phun sương cao áp

+ Tác dụng trên hết của máy phun sương cao áp là làm mát không khí, hạ nhiệt độ moi trường xung quanh.

+ Tạo ra bầu không khí mát mẻ dễ chịu và ngăn chặn bụi bẩn từ bên ngoài bay vào.

+ Các hạt sương bay trong không kí sẻ dính vào bụi lơ lững làm chúng nặng lên và roi xuống => tạo không gian trong lành, mát mẻ cho thực khách của bạn.

Xem thêm: Máy phun sương tưới lan ( https://phunsuonghoangoanh.com/may-phun-suong-tuoi-lan-97.html )

+ Kết hợp với đèn led tạo không gian lãng mạn huyền bí do màn sương bồng bềnh mang lại. 

Đây là điều mà các quán cafê đặc biệt quan tâm, giúp khách hàng được tận hưởng cảm giác thơ mộng, lãng mạn rất thích thú

+ Tiêu thụ điện năng và nước ít hon so với điều hòa.

+ Máy phun sương cao áp được thiết kế bên trong không gian quán với độ cao từ 3m trỏ lên, điêu mà máy phun sương thông thường không làm được.

 

CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN NƯỚC HOÀNG OANH

Đ/C: 946 Quang Trung, P 8, Gò Vấp, HCM

Điện thoại:  028 66 567 425 / 0931 332 338 / 0917 50 8282

Email:phunsuonghoangoanh.com@gmail.com

MST: 0314288050 

Website: https://phunsuonghoangoanh.com

<p><span style="font-weight: 400;">LẮP ĐẶT M&Aacute;Y PHUN SƯƠNG CAO &Aacute;P ỐNG ĐỒNG, ỐNG INOX</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lắp đặt m&aacute;y phun sương cao &aacute;p để phun sương l&agrave;m m&aacute;t qu&aacute;n cafe, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn... Gi&uacute;p l&agrave;m m&aacute;t nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả cao mang lại kh&ocirc;ng gian m&aacute;t mẻ, c&acirc;n bằng độ ẩm kh&ocirc;ng kh&iacute;. Xua tan c&aacute;i n&oacute;ng kh&ocirc; khan của m&ugrave;a h&egrave; hay những ng&agrave;y nắng n&oacute;ng trong nam.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: </span><a href="https://phunsuonghoangoanh.com"><span style="font-weight: 400;">Phun sương</span></a><span style="font-weight: 400;"> (&nbsp; https://phunsuonghoangoanh.com )</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">M&aacute;y phun sương cao &aacute;p sử dụng ống đồng hay ống inox c&oacute; t&aacute;c dụng chịu lức n&eacute;n với &aacute;p suất cao. Đồng thời sử dụng loại b&eacute;c phun sương cao &aacute;p inox đặc biệt để phun sương, cho ra những hạt sương siu mịn. Sương sau khi phun ra kh&ocirc;ng kh&iacute; sẻ khuếch tan v&agrave; hấp thụ nhiệt dẩn đến tăng hoa chỉ để lại một lương hơi ẩm cần thiết.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">M&aacute;y phun sương cao &aacute;p l&agrave; d&ograve;ng m&aacute;y phun sương sử dụng piston bằng sứ hoặc inox để tạo ra lực n&eacute;n &aacute;p suất lớn. Kh&aacute;c với c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y phun sương th&ocirc;ng thường chie sử dụng m&agrave;ng bơm bằng cao su.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: </span><a href="https://phunsuonghoangoanh.com/lap-may-phun-suong-cho-quan-cafe-85.html"><span style="font-weight: 400;">M&aacute;y phun sương qu&aacute;n caf&eacute;</span></a><span style="font-weight: 400;"> (&nbsp; https://phunsuonghoangoanh.com/lap-may-phun-suong-cho-quan-cafe-85.html )</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">M&aacute;y phun sương th&ocirc;ng dụng chỉ tạo ra được &aacute;p lực khi hoạt động khoảng 5 đến 7kg/cm3. Ngược lại với m&aacute;y phun sương cao &aacute;p, n&oacute; c&oacute; thể tạo ra được &aacute;p suất l&ecirc;n đến 70kg/cm3.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">T&aacute;c dụng của m&aacute;y phun sương cao &aacute;p</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ T&aacute;c dụng tr&ecirc;n hết của m&aacute;y phun sương cao &aacute;p l&agrave; l&agrave;m m&aacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute;, hạ nhiệt độ moi trường xung quanh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ Tạo ra bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ dễ chịu v&agrave; ngăn chặn bụi bẩn từ b&ecirc;n ngo&agrave;i bay v&agrave;o.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ C&aacute;c hạt sương bay trong kh&ocirc;ng k&iacute; sẻ d&iacute;nh v&agrave;o bụi lơ lững l&agrave;m ch&uacute;ng nặng l&ecirc;n v&agrave; roi xuống =&gt; tạo kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ cho thực kh&aacute;ch của bạn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: </span><a href="https://phunsuonghoangoanh.com/may-phun-suong-tuoi-lan-97.html"><span style="font-weight: 400;">M&aacute;y phun sương tưới lan</span></a><span style="font-weight: 400;"> ( https://phunsuonghoangoanh.com/may-phun-suong-tuoi-lan-97.html )</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ Kết hợp với đ&egrave;n led tạo kh&ocirc;ng gian l&atilde;ng mạn huyền b&iacute; do m&agrave;n sương bồng bềnh mang lại.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n caf&ecirc; đặc biệt quan t&acirc;m, gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng được tận hưởng cảm gi&aacute;c thơ mộng, l&atilde;ng mạn rất th&iacute;ch th&uacute;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ Ti&ecirc;u thụ điện năng v&agrave; nước &iacute;t hon so với điều h&ograve;a.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">+ M&aacute;y phun sương cao &aacute;p được thiết kế b&ecirc;n trong kh&ocirc;ng gian qu&aacute;n với độ cao từ 3m trỏ l&ecirc;n, đi&ecirc;u m&agrave; m&aacute;y phun sương th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng l&agrave;m được.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV ĐIỆN NƯỚC HO&Agrave;NG OANH</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ/C: 946 Quang Trung, P 8, G&ograve; Vấp, HCM</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điện thoại:&nbsp; 028 66 567 425 / 0931 332 338 / 0917 50 8282</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Email:phunsuonghoangoanh.com@gmail.com</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">MST: 0314288050&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Website: </span><strong>https://phunsuonghoangoanh.com</strong></p>
Sign in to join this conversation.
No Label
No Milestone
No assignee
1 Participants
Loading...
Cancel
Save
There is no content yet.